ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Celem głównym projektu „Edukacja przedszkolna szansą na nasz wspólny sukces” jest zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci
w wiejskiej gminie Pakosławice, znajdujących się w gorszym położeniu ze względu na miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim, poprzez wsparcie dwóch przedszkoli publicznych w formie przedłużenia czasu pracy tych placówek i realizację zajęć ogólnorozwojowych i wyrównawczych.
 

Cele szczegółowe:
• Zwiększenie liczebności dzieci z gm. Pakosławice w wychowaniu przedszkolnym
o 15% poprzez wydłużenie czasy pracy przedszkoli,
• podniesienie jakości pracy przedszkoli we Frączkowie i Prusinowicach i stworzenie warunków równych szans edukacyjnych umożliwiających wyrównywanie dysproporcji rozwojowych oraz rozwój zdolności i zainteresowań dzieci poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkoli o zajęcia ogólnorozwojowe
i wyrównawcze prowadzone w duchu równości płci oraz doposażenie placówek,
• poprawa sytuacji kobiet – matek dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie umożliwiającym podejmowanie im zatrudnienia bez ograniczeń wynikających
z opieki nad dziećmi poprzez wydłużenie czasu pracy przedszkoli,
• zwiększenie zaangażowania rodziców w życie przedszkoli poprzez pedagogizację ojców i matek .


Projekt przewiduje wsparcie dzieci i nauczycieli z 2 przedszkoli gminy Pakosławice, położonych na obszarach wiejskich woj. opolskiego, i obejmuje następujące elementy:
1. Wdrożeniu w szkole nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne, oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania, obejmujące następujące elementy:
I. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli.
1) W PP w Prusinowicach zajęcia zostaną wydłużone w dni powszednie od poniedziałku do piątku o 4 godz. Dla realizacji tego zadania niezbędne jest zatrudnienia dodatkowego nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze 1 etatu oraz osobę do pomocy przedszkolnej-1 etat,
2) W PP we Frączkowie niezbędne jest wydłużenie pracy przedszkola o 1 godz. codziennie, co powoduje konieczność zatrudnienia dodatkowego nauczyciela na ¼ etatu,
3) W związku z wydłużeniem czasu pracy p-li niezbędne jest zapewnienie wyżywienia dzieciom. W PP w Prusinowicach nie ma kuchni, stąd wyżywienie dla wszystkich dzieci będzie przygotowywane przez kuchnię PP we Frączkowie, która wymaga doposażenia w sprzęt kuchenny oraz zatrudnienia dodatkowego personelu-kucharki na ¾ etatu i intendentki na ½ etatu.
II. Realizacja zajęć ogólnorozwojowych i wyrównawczych:
1) Powstanie kącików różnych aktywności. W każdym przedszkolu powstaną:
• kącik zabaw intelektualnych „Mądruś”: dzieci będą mogły rozwiązywać tu łamigłówki i zagadki. Wyposażenie będą stanowiły mebelki, gry i zabawy logiczne, łamigłówki i zagadki;
• kącik prac plastycznych, technicznych i kulinarnych „Pracuś”: dzieci będą mogły ćwiczyć oraz rozwijać swoje zdolności manualne. Wyposażenie będą stanowiły: stół do prac ręcznych z oprzyrządowaniem, stół kuchenny z 4 krzesłami,3 sztalugi malarskie, pomoce dydaktyczne;
• kącik aktywności ruchowej „Sportuś”. Wyposażenie: zjeżdżalnia, basen piankowy z piłkami, kształtki piankowe, materace, maty, piłki.
2) Zajęcia kulturoznawcze „Wiedza o różnych krajach”. W wymiarze średnio 0,5 godz. dla każdej grupy przedszkolnej w tygodniu. Niezbędny sprzęt: zestaw laptop
i projektor multimedialny dla każdego przedszkola.
3) Zajęcia ze sztuk walki (sport inaczej)-w wymiarze średnio 0,5 godz. dla każdej grupy przedszkolnej w tygodniu. Niezbędny zakup: stroje (kimono) dla dzieci.
4) Zajęcia artystyczne (taniec, technika, plastyka, rytmika). W wymiarze średnio 0,5 godz. dla każdej grupy przedszkolnej w tygodniu. Niezbędne pomoce do zajęć: odtwarzacze CD dla każdego przedszkola, zestawy do rytmiki.
5) Opieka logopedy w wymiarze 20 godz. miesięcznie na każde przedszkole.
6) 4 imprezy środowiskowych – przedszkolaki przygotują imprezy środowiskowe, które odbędą się każdym roku szkolnym w różnych miejscowościach gminy. W czasie każdej imprezy planowany jest występ słowno – muzyczny przedszkolaków oraz drobny poczęstunek dla wszystkich uczestników.
7.Wycieczki edukacyjne o charakterze kulturalno – poznawczym. Intencją Wnioskodawcy jest aby w czasie każdej wycieczki dzieci mogły skorzystać
z dostępnej formy kulturalnej (kino, teatr, muzeum) i poznawczej (ciekawe miejsca pracy np. szpital, drukarnia, fabryka ciastek). 4 wyjazdy w trakcie projektu: 2x Nysa: kino, stadnina koni; 2x Opole: ZOO, wioska indiańska.
Podczas zajęć dzieci będą miały zapewnioną profesjonalną opiekę i szeroko pojętą edukację, za którą rodzice i opiekunowie dzieci uczestniczących w projekcie nie będą wnosili dodatkowych opłat. Realizacja zajęć dodatkowych będzie prowadzona
w sposób elastyczny z dbałością o indywidualne potrzeby dzieci. Wymaga zatrudnienia osób prowadzących zajęcia.
III. Warsztaty dla nauczycielek wychowania przedszkolnego nt."Równość płci w edukacji przedszkolnej" – 2 dni.
IV. Ewaluacja – podsumowaniem każdego roku realizacji projektu będzie organizacja Dnia Przedszkolaka.


PRZEDSZKOLE WE FRĄCZKOWIE

PRZEDSZKOLE W PRUSINOWICACH


MEDIA O NAS

 

 

"NOWINY NYSKIE"


LINKI

 

 

www.efs.gov.pl

www.pokl.opole.pl


ZAPYTANIA PROJEKTOWE

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl