ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 Cel ogólny Projektu prowadzić będzie do rozpowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich, a co za tym idzie zwiększenia ich uczestnictwa
w wychowaniu przedszkolnym o 15%. W konsekwencji już na poziomie kształcenia elementarnego dzieci będą nabywały umiejętności, które w przyszłości wpłyną na podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy.


Realizacja Projektu nastąpi poprzez:
-wydłużenie godzin pracy przedszkola w Prusinowicach,
-podniesienie jakości pracy przedszkoli we Frączkowie i Prusinowicach przez atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych,
-wypracowanie odpowiednich narzędzi w komunikacji między przedszkolami we Frączkowie i Prusinowicach a domem rodzinnym dziecka.


Działania podjęte w ramach Projektu są zgodne z prowadzonymi politykami
i zasadami wspólnotowymi:
-równość szans (wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszaru wiejskiego celem późniejszego wyrównania szans na rynku pracy),
-rozwój lokalny (wzrost poziomu wykształcenia i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim),
-równość płci.


Cele Projektu są zgodne z Priorytetem IX PO KL. Założono, iż „warunkiem niezbędnym do podniesienia ogólnego poziomu wykształcenia społeczeństwa jest stworzenie warunków powszechnego dostępu do edukacji już od najwcześniejszych etapów wychowania i kształcenia tj. etapu edukacji przedszkolnej”.


Projekt „Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka” stanowi odpowiedź na założenia zapisane w Strategii Rozwoju Gminy Pakosławice, Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego na lata 2000-2015 oraz w podstawowych dokumentach prawa oświatowego: Ustawie o systemie oświaty i Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego.


Grupy docelowe
Wsparciem zostaną objęte 53 dzieci (dziewczynek i chłopców) w wieku 3 do 5 lat. Będą to zarówno dzieci uczęszczające do tej pory do przedszkoli we Frączkowie
i Prusinowicach, jak i te, które do chwili obecnej z takiej opieki nie korzystały.


Działania projektowe:
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego
- zajęcia dodatkowe z informatyki
- zajęcia artystyczne (rytmika, taniec, rzeźba, malarstwo)
- opieka logopedy
 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl