ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH POKL 9.1.2
pn.
Gimnazjaliści z Pakosławic - kompetentni i kreatywni

 

I. Wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Realizacja zadań pozwoli na udzielenie wsparcia szerokiej grupie uczniów wykazujących różnego rodzaju trudności w uczeniu się, problemy osobowościowe, problemy w relacjach społecznych i uczniom niepełnosprawnym. Zastosowana zostanie praca w grupach terapeutycznych oraz ind. Zatrudnieni zostaną specjaliści z min. 5-letnim doświadczeniem,
z kwalifikacjami do sporządzania autorskiego programu terapii/zajęć.

1. Indywidualna terapia psychologiczno-pedagogiczna dla  uczniów dotkniętych tzw. eurosieroctwem, wykazujących zaburzenia
w relacjach z grupą, nadpobudliwość bądź apatię, negację przyjętych norm, zaniedbujących obowiązki szkolne. Terapia przyczyni się do obniżenia poz. stresu, poprawi motywację i samoakceptację.

2.Terapia uczniów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej; wsparcie ped. służące łagodzeniu deficytów; w tym upośledzenia w stopniu łagodnym, zaburzeń mowy, niedosłuchu. Kadra specjalistów z przygotowaniem w zakresie rewalidacji, pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki. Zakup niezbędnego oprogramowania terapeutycznego.

3. Ze względu na słabe wyniki z egzaminu zewnętrznego wnioskodawca planuje objęcie uczniów z trudnościami szkolnymi dodatkowymi zajęciami wyrównawczymi z przedmiotów: j. polski, historia/wos, matematyka, fizyka i chemia/biologia na poziomie każdej klasy. Wg wstępnej prognozy większość uczestników będzie objęta wsparciem z 2 przedmiotów. W procesie dydaktycznym wykorzystamy nowoczesne oprogramowanie, dla podniesienia efektywności pracy zostaną zakupione dla uczniów czytniki e-booków,
z których uczniowie będą korzystać podczas zajęć

II. Zajęcia pozalekcyjne

1. W ramach zadań dla wszystkich uczniów objętych projektem przeprowadzone zostaną warsztaty wspierające rozwój kreatywności, uczestnicy zostaną zapoznani z nowoczesnymi strategiami rozwiązywania problemów, pozyskiwania i przetwarzania informacji z wykorzystaniem technologii informatycznej, autoprezentacji. Zdobyte na warsztatach umiejętności osobiste będą komplementarne wobec kompetencji nabywanych podczas wsparcia z zakresu zawodoznawczego. Dla dziewcząt zostaną dodatkowo przeprowadzone prezentacje zw. z ukazaniem problematyki równouprawnienia, łączenia samorealizacji zawodowej z udanym życiem osobistym, podczas których uczennice będą mogły spotkać się z kobietami mogącymi stanowić takie wzorce. Dla osiągnięcia wysokiej jakości działań zakupione zostaną dla uczniów specjalistyczne pomoce dydaktyczne rozwijające wyobraźnię, myślenie strategiczne, planowanie.

2. Zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniowie zostaną objęci dodatkowymi zajęciami z j. ang. w podziale na grupy - dla uczniów słabszych i bardziej zaawansowanych. Rozwijane będą  sprawności komunikacyjne, poprzez wykorzystanie treści z Internetu wskazane zostanie praktyczne znaczenie j. ang. we współczesnym świecie.

3. Dodatkowe zajęcia z j. niem.: doskonalące znajomości języka dla uczniów o różnym poziomie zaawansowania; nauka również w formie aktywności teatralnej, warsztatowej, poprzez konkursy.

4. Zajęcia z jęz. czeskiego połączone z realizacją treści realioznawczych (geografia, historia i kultura sąsiadującego regionu jesenickiego).

Uczestnicy szkoleń językowych otrzymają bezpłatnie podręczniki i słowniki podręczne, a do biblioteki szkolnej zostaną zakupione zestawy słowników specjalistycznych, gramatyk, testów, literatury pięknej
w wersji dla uczących się, czasopisma. Podniesie to zainteresowanie nauka językiem oraz kulturą tych krajów.

III. Doradztwo zawodowe

Dla podniesienia wiedzy uczniów w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu przeprowadzone zostaną dwie formy działań:

1. wycieczki zawodoznawcze do dużego przedsiębiorstwa - prezentacja możliwości zatrudnienia na różnych stanowiskach, wymagających zróżnicowanych kwalifikacji (od stanowisk robotniczych do kadry zarządzającej); wskazanie roli wykształcenia oraz konieczności ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

2. ind. porady zawodoznawcze (obejmujące testy), część konsultacji
w miarę potrzeb prowadzonych w obecności rodziców; wskazanie indywidualnych predyspozycji, ofert edukacyjnych, przyszłych warunków pracy i szans uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy; dzięki zakupionemu oprogramowaniu przeprowadzone zostaną dla wszystkich uczestników testy zawodoznawcze. W poradach promowana będzie przedsiębiorczość kobiet
i przełamywanie stereotypów płci w zatrudn.  

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl