ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

Projekt współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX: Rozwój kompetencji
i wykształcenia w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 POKL - dotyczy umowy nr: POKL.09.01.02-16-036/12-00


Celem głównym projektu „Pokonać trudności – rozwinąć zainteresowania – docenić wiedzę” jest wzrost kompetencji 115 uczennic i 118 uczniów szkół z terenu Gminy Pakosławice oraz podniesienie jakości kształcenia w tych placówkach w wyniku realizacji kompleksowego programu rozwojowego w okresie 2 lat.


Cele szczegółowe:
• Poprawa umiejętności 28 uczennic i 40 uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się i deficyty rozwojowe oraz 2 uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Pakosławice w wyniku otrzymanego wsparcia edukacyjno-rozwojowego w okresie 2 lat,
• Zwiększenie kompetencji kluczowych i wsparcie zainteresowań 115 uczennic i 118 uczniów z terenu Gminy Pakosławice okresie 2 lat,
• Ukształtowanie postawy otwarcia na inne kultury u 24 uczennic i 24uczniów z terenu Gminy Pakosławice w okresie 2 lat,
• Podniesienie wiedzy 42 uczennic i 36 uczniów Zespołu Szkół w Prusinowicach Publiczne Gimnazjum w Pakosławicach w zakresie ścieżki wyboru zawodu i potrzeby uczenia się przez całe życie w okresie 2 lat,
• Wdrożenie u 25 nauczycielek i 3 nauczycieli szkół z terenu Gminy Pakosławice nowoczesnej metody pracy z ucz. o specyficznych trudnościach w uczeniu się w okresie 2 lat.


Projekt przewiduje wsparcie uczniów i nauczycieli z 2 szkół z terenu gminy Pakosławice, położonych na obszarach wiejskich woj. opolskiego, i obejmuje następujące elementy:
1. Kompleksowe wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
1) Badania przesiewowe w celu wykrycia dysleksji: poddani zostaną badaniom wszyscy BO, których rodzice w deklaracji przystąpienia do projektu nie wykluczą takiej możliwości.
2) Zajęcia kompensacyjno – korekcyjne: pomoc dla uczniów wykazujących specyficzne trudności w uczeniu się.
3) Indywidualna terapia psychologiczno - pedagogiczna dla 2 uczniów z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
4) Terapia logopedyczna: specjalistyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania.
5) Indywidualna terapia psychologiczno - pedagogiczna dla uczniów z nieumiejętnością dostosowania się do wymogów relacji społecznych, zagrożonych wypadnięciem z systemu oświaty.
2. Zajęcia pozalekcyjne:
1) Zajęcia dla wszystkich BO z języka angielskiego prowadzone w oparciu o rozszerzony program, nakierowane na zdobywanie sprawności komunikacyjnych.
2) Warsztaty realioznawcze i muzyczno – językowe dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem znajomości języka angielskiego.
3) Zajęcia z języka czeskiego i wiedzy o regionie jesenickim.
4) Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i humanistycznych dla uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania; dwukrotne wyjazdy dla humanistów do muzeum i teatru, dla uczniów o zainteresowaniach matematyczno – przyrodniczych wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
3. Warsztaty i poradnictwo zawodoznawcze:
1) Organizacja „dni profesjonalistów”, które służyć będą wskazaniu możliwości samorealizacji w wykonywaniu zawodów o różnym stopniu skomplikowania (potrzeba skorelowania wyborów zawodów z predyspozycjami osobistymi), przedstawią potrzeby lokalnego rynku pracy.
2) Promocja idei uczenia się przez całe życie w szkolnym ośrodku kariery (warsztaty przedstawią dawne i obecne modele kształcenia się, ideę mobilności życiowej i zawodowej, adaptacyjności).
3) Indywidualne porady dla ucz. kl. III gimnazjum wykazujących trudności z wyborem dalszego etapu kształcenia.
4. Warsztaty dla naucz. dot. nowoczesnej metody dostosowania wymagań do potrzeb uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się.
5. Uczestnikami projektu są uczniowie z 2 szkół z terenu gminy Pakosławice: Zespołu Szkół w Prusinowicach Szkoły Podstawowej w Prusinowicach, Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum im. Ks. J. Holzmanna w Pakosławicach oraz w Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goszowicach.
6. Projekt realizowany będzie od 1 września 2012 r. do 30 czerwca 2014 r.

 


WYCIECZKA DO WROCŁAWIA

Dnia 14 marca 2014 roku w ramach projektu "Pokonać trudności-rozwinąć zainteresowania-docenić wiedzę" odbyła się wycieczka do Wrocławia. Razem z nami pojechali uczniowie ze szkoły w  Goszowicach. Obejrzeliśmy spektakl w Teatrze Muzycznym Capitol pt. "Czarnoksiężnik z Krainy Oz". Później pojechaliśmy na lekcję muzealną na panoramę Racławicką i do Muzeum Narodowego. Uczniowie wrócili pełni wrażeń i zadowoleni.


 

Copyright by www.d4u.glt.pl