ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przy udziale budżetu państwa, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
PROJEKT PARTNERSKI: OPTIMA SC i URZAD GMINY w PAKOSŁAWICACH
Poprzez realizację projektu uczniowie i uczennice z terenu Gminy Pakosławice otrzymają wsparcie z zakresu technik uczenia się oraz kompetencji kluczowych -komunikacji w języku obcym.


Wartością dodaną projektu jest motywowanie uczniów do rozwoju osobowego poprzez wskazywanie korzyści wynikających ze zdobywania wiedzy.
Uczennice i uczniowie objęci wsparciem zdobędą sprawności, których efekt działania będzie wykraczał daleko poza czas trwania realizacji projektu, pomoże im w kształtowaniu ścieżki rozwoju osobistego i w konsekwencji umożliwią zdobycie zawodu zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Działania na rzecz uczniów z terenu Gminy Pakosławice będą działaniami, które w perspektywie wpłyną na podniesienie potencjału całej lokalnej społeczności (lepsze wykształcenie –lepsza praca– wyższy poziom rozwoju gospodarczego).
 

Projekt realizowany w szkołach:
1. PG W PAKOSŁAWICACH
2. PSP W PRUSINOWICACH
3. PSP W GOSZOWICACH
4. SP W NOWAKACH

Realizacja projektu odbywa się poprzez:

· ZAJĘCIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW I UCZENNIC
· MOTYWACJA UCZNIÓW DO ROZWIJANIA KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH POPRZEZ PROWADZENIE KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ I KONKURSY JĘZYKOWE (AUTOBUSEM PO LONDYNIE, OMNIBUS – KONKURS ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO)
· Specjalistyczne wsparcie dydaktyczno-psychologiczne w formie warsztatów technik uczenia się
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright by www.d4u.glt.pl