ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

W ramach POKL Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pakosławice.

Do celów szczegółowych projektu należą:

- zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy Pakosławice oferty edukacyjno- wychowawczo- profilaktycznej, zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi;

- zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych w Gminie Pakosławice aktywizujących metod nauczania;

- zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom ,w szczególności dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w obu szkołach podstawowych Gminy Pakosławice;

- podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w Gminie Pakosławice oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.

Projekt będzie realizowany przez trzy lata i skierowany jest do dzieci klas I - III. W ramach działań projektowych będą realizowane:

· zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

· zajęcia dla dzieci z specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

· zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Szkoła zostanie doposażona w materiały wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji
i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja). Zakupiona zostanie m.in. tablica multimedialna oraz specjalistyczne oprogramowanie do logopedii i dysleksji.
 

 

 

 

 

 

  

Copyright by www.d4u.glt.pl