ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:
 

Gmina Pakosławice

Gmina Pakosławice leży w południowo - zachodniej części województwa opolskiego na Nizinie Śląskiej. Od północy graniczy z Gminą Skoroszyce, od północnego - zachodu z Gminą Grodków, od strony południowej z Gminą Nysa, od wschodu z Gminą Łambinowice, a od zachodu z Gminą Kamiennik. Tworzy ją 12 sołectw i 6 przysiółków, w których liczba ludności wynosi 3940 osób. Zajmuje powierzchnię 7 400 ha w tym 959 ha to tereny leśne. Pakosławice to gmina typowo rolnicza, powierzchnia gruntów rolnych utrzymana jest w wysokiej kulturze, dominuje typ pszenno - buraczany. Położona jest na obszarze chronionym dla potrzeb produkcji rolniczej oraz w strefie ochronnej zlewni Nysy Kłodzkiej. W związku z tym obowiązuje tam zakaz lokalizacji inwestycji nie związanych z produkcją żywności oraz zakaz dotyczący inwestycji powodujących zanieczyszczenie wody, powietrza atmosferycznego, gleby i lasów. Władze Gminy dbają o kompleksową ochronę i kształtowanie krajobrazu, a w szczególności o ochronę terenów leśnych, terenów zielonych całej Gminy, pomników przyrody i parków wiejskich, ochronę zabytków architektonicznych i stanowisk archeologicznych.

Do dnia dzisiejszego zachowały się interesujące obiekty zabytkowe przeważnie o charakterze sakralnym. Najstarszym z nich jest kościół parafialny Św. Piotra i Pawła w Pakosławicach. Jest to najstarszy kościół romańsko - gotycki na terenie diecezji opolskiej. Świątynia ta stanowiła już w 1221 roku centrum życia religijnego ówczesnych Pakosławic (dawniej Botvini Villa i Bösdorf) i okolicznych przysiółków. Po najazdach tatarskich i zniszczeniu pierwotnego kościoła odbudowano go na nowo, podwyższając obecne prezbiterium w stylu gotyckim. Gdy w XIV i XV wieku dobudowywano nawę główną, romańskie portale szczęśliwie dla historyków i potomnych przeniesiono do przedsionków głównego i bocznego, gdzie dziś można je podziwiać. W XVII i XVIII wieku powstała klasycystyczna wieża górująca nad okolicą do 19 marca 1945 roku, kiedy to żołnierze Armii Czerwonej zniszczyli wieżę i razem z nią większość kościoła. 

Na szczególną uwagę zasługują dwa zespoły pałacowo-parkowe we Frączkowie z 1750 roku oraz w Biechowie z przełomu XVII/XVIII wieku i tzw. wsie ulicowe z przełomu XIX/XX wieku - Nowaki, Reńska Wieś, Prusinowice, Strobice, Rzymiany, Bykowice. Pałac we Frączkowie pełni aktualnie funkcję hotelowo-wypoczynkową. Obiekt przystosowany jest do organizowania różnego rodzaju plenerów, spotkań naukowych mających charakter konferencyjny oraz innych imprez. W sąsiedztwie pałacu znajdziemy powozownię z zabytkowymi karocami. W dużym parku znajduje się ciekawy drzewostan (300-letnie dęby) oraz wiele okazów fauny i flory. Cały 23 hektarowy, zabytkowy zespół pałacowo-parkowy pełni funkcję wypoczynkowo-rekreacyjną.

DANE DLA GMINY (2002, GUS)
Ludność
3.92 tys.
2.65% ludności powiatu
zaludnienie: 53 mieszk./km2

Powierzchnia
74.03 km2
6.05% powierzchni powiatu
w tym:
- użytki rolne: 78.0%
- użytki leśne: 12.0%

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl