ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

„Atrakcyjna Szkoł@ – Nowoczesny Uczeń” (realizowany od 01.09.2009)

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane z nierównymi szansami edukacyjnymi uczniów z obszarów wiejskich woj. Opolskiego oraz niezadowalającej jakości usług edukacyjnych na tych obszarach.


Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich oraz poprawa jakości usług edukacyjnych poprzez kompleksowe podejście do efektywnego kształcenia.


Cel ten będzie osiągnięty poprzez:
1. Wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w kształceniu kompetencji kluczowych z następujących tematyk: języki obce, ICT, przedsiębiorczość, nauki przyrodniczo-matematyczne oraz w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów w zakresie umiejętności uczenia się i wykorzystania w tym procesie technologii ICT.
2. Wdrożenia nowych form nauczania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne oraz narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniając się do poprawy jakości nauczania.

Cele, do których osiągnięcia przyczyni się udział szkoły i uczniów w projekcie. (Cele jakie projekt zamierza osiągnąć aby zniwelować opisane powyżej problemy)

W zakresie wyrównywania szans edukacyjnych uczniów:
- stworzenie możliwości realizacji zainteresowań informatycznych i matematycznych uczniów,
- poprawa efektywności pracy z uczniami mającymi trudności w uczeniu się.

W zakresie wykorzystania metod, technik i narzędzi podnoszących kompetencje kluczowe w uczeniu się :
- zapoznanie nauczycieli i uczniów z aktywnymi metodami i technikami pracy,
- wykorzystywanie aktywnych metod, technik i narzędzi w procesie nauczania – uczenia się.

W zakresie kształcenia kompetencji kluczowych z wybranej przez szkołę tematyki:
ICT: kształcenie umiejętności korzystania z technologii komputerowej w szkole i życiu codziennym
Przedsiębiorczość: kształtowanie postaw przedsiębiorczych, zaradności i aktywności życiowej uczniów oraz przygotowanie ucznia do wejścia i aktywnego poruszania się po rynku pracy;
Nauki przyrodniczo – matematyczne: kształtowanie umiejętności rozumowania
i wykorzystania wiedzy w praktyce za pomocą zadań matematycznych.

Projekt wyposaży nauczycieli w umiejętność stosowania skuteczniejszych niż formy tradycyjne metod, technik i narzędzi wspomagających nauczanie (zastosowanie mnemotechnika, kinezjologii edukacyjnej, szybkie czytanie, planowanie uczenia się, technologie ICT, itp.).
Nauczyciele nabędą również umiejętność konstruowania projektów rozwojowych co pozwoli na stosowanie tego efektywnego narzędzia zarządzania placówką oświatową do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na wysokojakościowe projekty edukacyjne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl