ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:


 

„WSPARCIE EDUKACJI
W GMINIE KAMIENNIK I GMINIE PAKOSŁAWICE”  
RPOP.09.01.01-16-051/15”

Instytucja Szkoleniowa  OPTIMA realizuje Projekt w ramach Poddziałania 9.1.1 RPO Województwa Opolskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wsparcie edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice na terenie gminy Pakosławice i Kamiennik.
Projekt realizowany w okresie od  01.09.2016  do 30.06.2018 r.
Projekt służy realizacji celu:
Złagodzenie problemów  uczennic i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych    oraz podniesienie kompetencji kluczowych (TIK, matematyczno-przyrodniczych, z zakresu języków obcych – angielskiego
i j.niemieckiego) oraz ukształtowanie właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa) u 219 uczennic i 243 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych gmin Pakosławice i Kamiennik, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, a także podniesienie kompetencji 26 nauczycielek i 6 nauczycieli z tych szkół poprzez upowszechnienie korzystania
z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), rozwój kompetencji informatycznych, rozwój indywidualnego podejścia do ucznia,
w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i poznanie zasad pracy metodą eksperymentu w okresie 01.09.2016-30.06.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Copyright by www.d4u.glt.pl