ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 

   

 

Projekt POKL 9.1.2

„Lepsza edukacja – lepsza przyszłość”

Celem głównym projektu „Lepsza edukacja – lepsza przyszłość” jest podniesienie kompetencji kluczowych, wyższa samoocena i trafne przygotowanie do wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej gimnazjalistów
z Gminy Pakosławice (36 kobiet, 30 mężczyzn) w wyniku realizacji kompleksowego programu wsparcia w okresie od IX 2014 do VI 2015.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT i języka angielskiego dla 24 uczniów
  i 15 uczennic z Gimnazjum
  w Pakosławicach w okresie 10 m-cy,

 • Wzmocnienie motywacji i ambicji oraz ukształtowanie właściwych postaw
  w relacjach społecznych poprzez uczestnictwo 22 uczniów i 32 uczennic  w treningach sportowych oraz indywidualnej terapii pedagogiczno-psychologicznej w okresie 10 m-cy
  w Gimnazjum w Pakosławicach,

 • Rozwój talentów artystycznych 9 uczennic i 7 uczniów Gimnazjum
  w Pakosławicach
  w okresie 10 m-cy,

 • Podniesienie samooceny i woli rozwijania  kompetencji, talentów i pasji
  w wyniku uczestnictwa w projekcie edukacyjnym 36 uczniów i 30 uczennic Gimnazjum
  w Pakosławicach w okresie 10 m-cy,

 • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych w wyborem ścieżki edukacyjno –zawodoznawczej  przez 12 uczennic i 10 uczniów Gimnazjum w Pakosławicach w okresie 10 m-cy.

Projekt przewiduje wsparcie uczniów Zespołu Szkół w Prusinowicach Publicznego Gimnazjum
w Pakosławicach z terenu gminy Pakosławice, położonego na obszarze wiejskim województwa opolskiego i obejmuje następujące elementy:

1.  Wsparcie ucz. i uczennic z trudnościami:

1)  zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze z matematyki (1gr), fizyki i chemii (1gr) i języka angielskiego (1 gr.) 90 godz..

2)  indywidualna terapia pedagogiczno-psychologiczna 4K,5M; 135 h..

2.  Poprzez sport odkrywamy nasze mocne strony

1)  zajęcia z piłki nożnej dla dziewcząt i chłopców 2gr.; 12K, 12M; 140h; zakup piłek do piłki nożnej,

2)  zajęcia z tenisa ziemnego  6 gr. x 3os, 9K, 9M, 420h; zakup rakiet tenisowych, piłek do tenisa ziemnego, zestawów do mini-tenisa, kosza trenerskiego na piłki do tenisa i zestawów linii do mini-tenisa (na trzy boiska),

3)  zajęcia fitness 2 gr., 16K, 70h; zakup sprzętu nagłaśniający, płyt
z muzyką i akcesoriów (stepy, ciężarki).

3.  Rozwijamy nasze talenty i zainteresowania

1)  zajęć pozalekcyjne na bazie dostarczonego autorskiego programu, skonstruowane zostaną przez uczniów proste przyrządy do badania zanieczyszczeń środowiska (hałasem, falami elektromagnetycznymi),
a następnie prowadzone będą obserwacje i pomiary w otoczeniu, sporządzona zostanie mapa zanieczyszczeń najbliższej okolicy. Uzupełnieniem tych prac będą zajęcia wyjazdowe na Uniwersytetu Opolskiego, podczas których uczniowie poznają zasady badań naukowych, zapoznają się z wyposażeniem profesjonalnych laboratoriów, samodzielnie skorzystają z niektórych aparatów i narzędzi 3gr, 14K, 8M, 60h zajęć pozalekcyjnych, 24h zajęć pozaszkolnych.

2)  dla ucz. utalentowanych artystycznie przewidziano 2 rodzaje zajęć:

warsztaty plastyczne (w tym plener) i warsztaty teatralno-wokalne.
Do obu form zajęć zostaną zaproszeni profesjonalni prowadzący – artyści-plastycy, rzeźbiarz, malarz, grafik; aktorzy, wokaliści, nauczyciele emisji głosu. Ze względu na warsztatową formę, zajęcia będą blokowane (4-6h lekcji, w tym w soboty), zapewnione zostanie wyżywienie. Zakupione zostaną materiały plastyczne (farby, podobrazia, pędzle, modelina) oraz materiały potrzebne do inscenizacji. W efekcie prowadzonych zajęć odbędzie się w VI 2015 r. wernisaż prac uczniów oraz przedstawienie teatralne na forum szkoły. Dla uczestników warsztatów artystycznych zostanie zorganizowany wyjazd do teatru i galerii.

1 gr. teatralna, 4K, 4M, 36h, 1 inscenizacja

1 gr. plastyczna, 5K 3M, 36h, 1 wernisaż

16 biletów do teatru, 16 do galerii

4.  Komputer nie tylko do zabawy

Zajęcia ICT w ramach projektu w konsekwentny sposób wykażą praktyczną stronę kompetencji informatycznych. Uczniowie będą sukcesywnie zdobywać nowe umiejętności (edytor tekstu, grafiki, tworzenie stron www, obróbka zdjęć, filmów) i wykorzystywać je tworząc internetową gazetkę o zasięgu gminnym (wiadomości dotyczące szkoły, młodzieży,
a także związane ze zdarzeniami lokalnymi, uroczystościami; zakupione zostanie niezbędne oprogramowanie, opłacona zostanie domena dla gazetki; 1 gr. 5K, 5M, 120h.

 

5.  Od nauki do pracy

Dla wszystkich ucz. kl. I zaplanowano program wsparcia edukacyjno-zawodoznawczego składający się z warsztatów wprowadzających (2 gr x 14h) mających na celu przedstawienie zasad związanych z popytem
i podażą na rynku pracy, kierunków perspektywicznych w kraju
i regionie, katalogu pożądanych postaw (adaptacyjność, mobilność)
i kwalifikacji oraz wskazanie możliwych do wyboru dalszych form kształcenia w celu uzyskania pożądanego zawodu, jak również podkreślenie konieczności ustawicznego doskonalenia (uczenie się przez całe życie).

2 gr, 12K, 10M, 28h.

6.  Projekt realizowany będzie od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

7.  Wartość dofinansowania z UE to 190 201,41 PLN, natomiast wkład własny tj. 33 564,95 PLN zostanie wniesiemy w formie udostępnienia sal do prowadzenia zajęć projektowych.

8.  W ocenie merytorycznej projekt uzyskał 119 pkt. co uplasowało go na
3
miejscu listy rankingowej (na 53 ocenione projekty).

                       

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl