ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRUSINOWICACH

 
Zrealizowane projekty:
Realizowane projekty:

 


LEPSZA EDUKACJA PRZEDSZKOLNA W GMINIE PAKOSŁAWICE

 

Wnioskodawca: Gmina Pakosławice

Nazwa projektu: Lepsza edukacja przedszkolna w gminie Pakosławice

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 do 31.03.2019

Całkowite koszty projektu: 706 825,50 zł, z czego dofinansowanie 600 801,40 zł

Poziom wsparcia: 85%

Cel projektu:

Celem projektu jest lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Pakosławice w drodze rozszerzenia oferty edukacyjnej i objęcia wsparciem 60 dziewczynek i 70 chłopców z przedszkoli w Prusinowicach, Frączkowie i Nowakach oraz podniesienia kompetencji zatrudnionej tam kadry (9 nauczycielek) i doposażenia bazy przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt i materiały do diagnozy i terapii w indywidualizacji pracy z dzieckiem w okresie 01.03.2017-28.02.2019.

 

Krótki opis projektu:

Projekt jest odpowiedzią na problem niedostatecznego wyposażenia oraz braku atrakcyjnej oferty zajęć w przedszkolach w Gminie Pakosławice. Celem projektu jest lepsza edukacja przedszkolna w Gminie Pakosławice. Poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej podniesione zostaną wyniki kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych dzieci objętych opieką ośrodków wychowania przedszkolnego w naszej gminie, złagodzone zostaną problemy dzieci wykazujących trudności rozwojowe oraz dziecka z niepełnosprawnością. Dla podniesienia jakości edukacji i opieki przedszkolnej niezbędne jest doposażenie bazy przedszkoli w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt i materiały do diagnozy i terapii w indywidualizacji pracy z dzieckiem. W ramach projektu wzmocnione zostaną kompetencje kadry przedszkoli związane z rozwijaniem kompetencji kluczowych u dzieci oraz pedagogiką specjalną. Wydłużenie godzin pracy ośrodków (poprzez realizację zajęć dodatkowych) poprawi również dostępność oferty wychowania przedszkolnego. Wsparciem w okresie 01.03.2017-28.02.2019 zostanie objętych 60 dziewczynek i 70 chłopców,
9 nauczycielek (K) wychowania przedszkolnego i 3 ośrodki wychowania przedszkolnego (dla których organem prowadzącym jest Gmina Pakosławice:
w Prusinowicach i Frączkowie oraz prowadzone przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich przedszkole w Nowakach).

 

Opis działań projektowych:

 

1.  Podniesienie jakości wyposażenia przedszkoli w Prusinowicach, Frączkowie i Nowakach

- ogródki zewnętrzne

- kącik rozwoju sensomotorycznego

- zestawy pomocy stymulujących rozwój myślenia matematycznego

- zestawy pomocy do ekspresji artystycznej

 

2.  Wsparcie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym dzieci z niepełnosprawnością, w przedszkolach Gminy Pakosławice.

- kompensacyjno-korekcyjne: 1 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu
w poszczególnych przedszkolach

- zajęcia dla dziecka niewidzącego we Frączkowie wraz z doposażeniem
w pomoce (2 lata, 2 zajęcia w tygodniu 4 x 0,5h)

 

3.  Trening kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci przedszkolnych w Gminie Pakosławice

zajęcia plastyczne7 gr. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

zajęcia teatralne – 7 gr. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

4.  Trening logopedyczny oraz logorytmiczny dzieci przedszkolnych
w Gminie Pakosławice
terapia logopedyczna
42 dz. x 1h (2 x 0,5h)
w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

zajęcia logorytmiczne z wykorzystaniem elementów muzyki i ćwiczeń emisyjnych - 42 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

5.  Łagodzenie dysproporcji w zakresie rozwoju fizyczno-ruchowego oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej dzieci w przedszkolach Gminy Pakosławice

Rytmika - 7 gr. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

Gimnastyka korekcyjna - 3 gr. x 10 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

Karate 3 gr. x 15 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

6.  Cyfrowa edukacja – wdrożenie dzieci z przedszkoli w Gminie Pakosławice do korzystania z TIK w sposób odpowiedni do etapu psychorozwojowego

7 gr. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

7.  Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne
i przyrodnicze u dzieci w przedszkolach Gminy Pakosławice

7 gr. x 12 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

8.  Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego

7 gr. x 15 dz. x 1h (2 x 0,5h) w tygodniu w poszczególnych przedszkolach

 

WSPARCIE DLA NAUCZYCIELI

 

1.  Rozwinięcie umiejętności i nabycie nowej wiedzy związanej
z indywidualizacją pracy i pedagogiką specjalną.

2.  Podniesienie kompetencji kadry przedszkolnej w Gminie Pakosławice w zakresie TIK.

 

 

Copyright by www.d4u.glt.pl